การวิเคราะห์ข้อมูลการผลิต และการตลาด PDF  | พิมพ์ |

การศึกษา โครงสร้างทางการตลาดตามกรอบแนวคิดทฤษฏีทางด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) พบว่า ผู้ประกอบการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ ผู้ประกอบการที่เป็นเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 82 และผู้ประกอบการที่ไม่เป็นเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 23 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

สำหรับกลุ่มที่ผู้ประกอบการเป็นเกษตรกรนั้น ในกลุ่มนี้สามารถแบ่งผู้ประกอบการได้ 2 ประเภท คือ ทำการผลิตอย่างเดียว 49% และทำการผลิตและจำหน่าย (คนกลางทางการตลาด) เองด้วย 51% โดยมีลักษณะการประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้ คือ 1) ตัดดอกจำหน่าย 70% 2) จำหน่ายต้น 10% 3) ทั้งตัดดอกจำหน่ายและจำหน่ายต้น 20%  

สำหรับกลุ่มที่ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่เกษตรกร สามารถแบ่งได้ 6 กลุ่ม เรียงตามลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) กลุ่มผู้ส่งออกกล้วยไม้เพียงอย่างเดียว 2) กลุ่มผู้ส่งออกกล้วยไม้และพ่อค้าตลาดกลาง 3) กลุ่มผู้ส่งออกกล้วยไม้ พ่อค้าตลาดกลาง และพ่อค้าขายปลีก 4) กลุ่มพ่อค้าขายปลีก 5) กลุ่มพ่อค้าตลาดกลาง 6) กลุ่มพ่อค้าท้องที่

นอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจ แบ่งตามกลุ่มผู้ประกอบการดังต่อไปนี้ 1) กลุ่มผู้ส่งออก 2) กลุ่มพ่อค้าตลาดกลาง 3) กลุ่มพ่อค้าท้องที่ 4) กลุ่มพ่อค้าขายปลีก ในแง่ของปัญหาแหล่งผลิตและตลาด

จากข้อมูลทั้ง 2 ส่วนมีการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องจำนวน 19 ตาราง และจัดทำแผนที่ภูมิศาสตร์สำหรับข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัดดังต่อไปนี้ 1) กรุงเทพฯ 2) ชลบุรี 3) นครปฐม 4) นนทบุรี 5) ปทุมธานี 6) อยุธยา 7) ราชบุรี 8) สมุทรสาคร 9) นครราชสีมา โดยแสดงข้อมูลที่มีการปรับปรุงจากการจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ เพื่อสะท้อนสภาพจริงของข้อมูล ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะอยู่ในจังหวัด สมุทรสาคร นครปฐม ราชบุรี และนนทบุรี

จากการดำเนินงานวิจัย ปัญหาอุปสรรค คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นทางการตลาดภายในประเทศ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ค่อนข้างน้อย จึงทำให้เป็นปัญหาในการการจัดทำแผนที่ GIS

การศึกษาการใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจเส้นทางกล้วยไม้เพื่อสนับสนุนการผลิตการตลาดและการส่งออกแบบครบวงจรในพื้นที่ภาคกลาง และ พื้นที่ใกล้เคียงในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามควบคู่กับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นด้านการผลิตและการตลาดจากผู้ประกอบการจำนวน 82 ราย ในพื้นที่ภาคกลาง และ พื้นที่ใกล้เคียง และ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โดยการศึกษาในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยมีเป้าประสงค์ในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกเพื่อเป็นฐานข้อมูลทางธุรกิจของอุตสาหกรรมกล้วยไม้ในพื้นที่ภาคกลาง และ พื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และ ขับเคลื่อนความได้เปรียบในเชิงแข่งขันของอุตสาหกรรมกล้วยไม้ของไทยในเวทีการค้าโลกต่อไปในอนาคต สำหรับผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้แบ่งการนำเสนอออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1  ผลการศึกษาที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์

ส่วนที่ 2  ผลการศึกษาในลักษณะเชิงบูรณาการ