เอกสารอ้างอิง PDF  | พิมพ์ |

 

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  http://www.doa.go.th/data-agri/ORCHID/

ข้อมูลงานค้นคว้าวิจัย สถาบันวิจัยพืชสวนและ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

มองเศรษฐกิจกล้วยไม้ไทย:ความหวังฝากไว้กับการพัฒนา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1113 วันที่ 13 กันยายน 2545

สารพันความรู้สู้วิกฤตเศรษฐกิจกล้วยไม้ไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://web.ku.ac.th/agri/orchid/orchid0.htm

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เอกสารเศรษฐกิจการเกษตร (2546). การผลิตและการตลาดกล้วยไม้.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2547  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://www.oae.go.th/statistic/yearbook47/

สถิติการนำเข้าส่งออก กรมศุลกากร.  http://www.customs.go.th/Statistic/StatisticIndex.jsp

Orchid Care, Siam Big Orchids Farm. http://www.aquaorchid.com/orchidcare.shtml.

กล้วยไม้ไทย สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์. เล่ม 6. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

อบฉันท์ ไทยทอง. 2543. กล้วยไม้เมืองไทย. สำนักพิมพ์บ้านและสวน พิมพ์ครั้งที่ 12.

สลิล สิทธิสัจจธรรม. 2549. กล้วยไม้ป่าเมืองไทย. สำนักพิมพ์บ้านและสวน พิมพ์ครั้งที่ 2.